Schrijf je in voor de nieuwsbrief van
Praktijk Verder Gezond Verder & Conscious Health School Amsterdam

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Voor het kunnen verzenden van de nieuwsbrief worden je Naam en E-mailadres door ons opgeslagen.

Door je Naam en E-mailadres in te vullen, schrijf jij je in voor een abonnement op onze E-mail nieuwsbrief en ga je akkoord met het vastleggen van je Naam en E-mailadres en de volledige Disclaimer op onze E-mail nieuwsbrief.

Je kunt je altijd afmelden, via de link onderin de nieuwsbrief.


Disclaimer

Algemeen

Deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) is van toepassing op de digitale nieuwsbrieven van Verder Gezond Verder (verdergezondverder.nl) & Conscious Health School Amsterdam (chsa.nl), onderdelen van de onderneming van P.C.M. de Leeuw.

Géén advies en géén aanbod

De in de nieuwsbrief aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies en kan evenmin worden beschouwd als een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van de informatie in deze nieuwsbrief zijn voor uw eigen rekening en risico.

Inhoud van de nieuwsbrief

Hoewel Verder Gezond Verder & Conscious Health School Amsterdam trachten juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Verder Gezond Verder & Conscious Health School Amsterdam expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of in deze nieuwsbrief aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. De informatie in deze nieuwsbrief kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Verder Gezond Verder & Conscious Health School Amsterdam zijn niet verplicht om u hierover te informeren. De informatie in deze nieuwsbrief is gericht op het Nederlandstalige publiek. Verder Gezond Verder & Conscious Health School Amsterdam staan er daarom niet voor in dat de in deze nieuwsbrief aangeboden informatie bruikbaar is voor anderstaligen.

Email adressen

De Email adressen zullen alleen gebruikt worden door Paul de Leeuw van Verder Gezond Verder & Conscious Health School Amsterdam en niet doorgegeven worden aan derden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Verder Gezond Verder & Conscious Health School Amsterdam aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die in deze nieuwsbrief wordt aangeboden of het gebruik daarvan. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van eigenaar en medewerkers van Verder Gezond Verder & Conscious Health School Amsterdam.

Internetsites van derden, producten en diensten

Wanneer Verder Gezond Verder & Conscious Health School Amsterdam hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Verder Gezond Verder & Conscious Health School Amsterdam de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Verder Gezond Verder & Conscious Health School Amsterdam aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Verder Gezond Verder & Conscious Health School Amsterdam niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Verder Gezond VerderConscious Health School Amsterdam of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in deze nieuwsbrief aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie uit deze nieuwsbrief te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verder Gezond Verder of Conscious Health School Amsterdam of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie in deze nieuwsbrief wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik of in zijn geheel delen met derden via social media.

Online communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Verder Gezond Verder of Conscious Health School Amsterdam zendt, is niet gegarandeerd. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Verder Gezond Verder of Conscious Health School Amsterdam te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Toepasselijk recht

Op deze Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Verder Gezond Verder & Conscious Health School Amsterdam behouden zich het recht voor de tekst van deze Disclaimer te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Copyright © Verder Gezond Verder (verdergezondverder.nl), Conscious Health School Amsterdam (chsa.nl)